School of Changemakers ร่วมกับ iCARE จัดกิจกรรม iCARE U เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ iCARE Awards 2016 และให้เครื่องมือตั้งต้นสำหรับการริเริ่มโครงการเพื่อสังคม แก่นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจ โดยเดินทางไปพบน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 15.00-18.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร AS

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ราชภัฎอุตรดิตถ์ และราชภัฎลำปาง รวมจำนวน 28 คน ที่ให้ความสนใจมาร่วมเรียนรู้แนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงทดลองใช้เครื่องมือตั้งต้นในการพัฒนาไอเดียการแก้ไขปัญหาสังคม

ประเด็นปัญหาสังคมที่น้องๆสนใจ ได้แก่ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ความเท่าเทียมทางการศึกษาของเด็กในชนบท การอนุรักษ์กระบือซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมไทย เป็นต้น

Gallery