iCARE ร่วมกับ School of Changemakers จัดกิจกรรม Dream it Do it Workshop แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีนักศึกษาจากหลายคณะเข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน พร้อมคณาจารย์ ได้มาทำความรู้จักกับโอกาสที่มาพร้อมโครงการ iCARE Awards 2016 ซึ่งกำลังค้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มและลงมือทำโครงการเพื่อสังคม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ชวนนักศึกษาทบทวนความสนใจและทักษะของตนเองที่จะดึงมาพัฒนาเป็นไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยประเด็นที่น้องๆ ให้ความสนใจ ได้แก่ มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง ความเครียดของคนรุ่นใหม่ สิ่งแวดล้อม ฯ นอกจากนี้ยังได้ฝึกเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหาและการวางแผนเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจนต่อไปได้ในอนาคต

Gallery