School of Changemakers จัดกิจกรรม Classroom B #3 ชวนผู้เข้าร่วม 5 ทีม ที่ผ่านกิจกรรม Classroom A และส่งการบ้าน การทำความเข้าใจปัญหาด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปัญหา (Stakeholder) 3 กลุ่ม มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา ผ่านเครื่องมือการสร้างการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนของโค้ชอาสา 3 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความสนใจที่หลากหลาย ทั้งปัญหาประเด็นการศึกษา ความรุนแรงในครอบครัว การสร้างอาชีพที่เด็กที่มีอาการออทิสติกมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ การเชื่อมช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค และปัญหาเด็กนักเรียนต้องถือกระเป๋าเรียนที่น้ำหนักมากเกินมาตรฐาน

การบ้านในครั้งนี้คือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หารากของปัญหาให้เห็นโอกาสการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Classroom C ที่จะชวนกันระดมไอเดียในการแก้ไขปัญหาและสรุปความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีต่อไป

Gallery