School of Changemakers จัดกิจกรรม Classroom C #3 ชวนผู้เข้าร่วม 5 ทีม ที่ผ่านกิจกรรม Classroom A, B และส่งการบ้าน การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือรากปัญหาที่สนใจ ผ่านเครื่องมือการสร้างการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนของโค้ชอาสา 5 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความสนใจที่หลากหลาย ทั้งปัญหาประเด็นความรุนแรงในครอบครัว การแก้ปัญหาให้เด็กตาบอดที่มีทักษาด้านศิลปะสามารถมีอาชีพที่สร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ การเชื่อมช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ปัญหาเด็กนักเรียนต้องถือกระเป๋าเรียนที่น้ำหนักมากเกินมาตรฐาน รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ให้ชุมชนเห็นคุณค่าและนิเวศบริการ

จากนี้ไป ทั้ง 5 ทีมจะทำงานร่วมกับโค้ช เพื่อทบทวนข้อมูลความสนใจ ปัญหาสังคม และไอเดียการแก้ไข เพื่อเตรียมวางแผนงานโครงการต่อไป โดยทีมที่มีข้อมูลพร้อมแล้ว จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นในเว็บไซต์ www.schoolofchangemakers.com

Gallery