School of Changemakers จัดกิจกรรม iCARE U เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ iCARE Awards 2016 และให้เครื่องมือตั้งต้นสำหรับการริเริ่มโครงการเพื่อสังคม แก่นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจ โดยเดินทางไปพบน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง KC-300 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีนิสิตจำนวน 240 คน จากรายวิชาการคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา และรายวิชาการออกแบบและนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมเรียนรู้แนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเด็นปัญหาสังคมที่น้องๆสนใจ ได้แก่ การสร้างชุมชนสังคมเมือง ความเครียดของวัยรุ่น สุนัขและแมวจรจัดในเมือง รวมถึงปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

Gallery