School of Changemakers จัดกิจกรรม iCARE U เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ iCARE Awards 2016 และให้เครื่องมือตั้งต้นสำหรับการริเริ่มโครงการเพื่อสังคม แก่นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจ โดยเริ่มที่แรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม iSCALE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีน้องๆนิสิตจากชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 30 คน ให้ความสนใจมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งประเด็นปัญหาสังคมที่น้องๆสนใจ ได้แก่ การสร้างชุมชนสังคมเมือง ความเท่าเทียมทางการศึกษา ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์มสำหรับนิสิตที่มีปัญหาการเข้าสังคมแต่อยากหาโอกาสสร้างเพื่อนใหม่ผ่านการท่องเที่ยว ฯลฯ

Gallery